lördag 29 augusti 2015

Årsmötesförhandlingar på Snugge 2015-08-22.Släktkören bjöd på härlig sång i samband med årsmötesförhandlingarna på Snugge.

Dagordningen innehöll bara "normala" beslutspunkter som val av ordförande, sekreterare och justeringsmän. Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport.

Dessa föredrogs och styrelsen fick ansvarsfrihet. Douglas Dufva har valt att inte fortsätta i styrelsen.
Ny ledamot och suppleant invaldes. Maria Isgren och Christina Björklund välkomnas i styrelsen.

Revisorer valdes och förslaget till budget godkändes.

Störst tid på mötet upptog diskussioner om framtida upplägg för föreningen  samt Snugge som "museum".

 Måste navet för verksamheten vara Snugge? Går det att öka intresset för platsen? Ska man öka den digitala mötesplatsen? Går det att attrahera den yngre generationen?

Föreningen vill få in fler intressenter i verksamheten på Snugge. Vi kunde konstatera att vi klarar verksamheten som den är i dag med guidning en gång i veckan och för grupper enligt bokning. Vi kan köpa det underhåll som krävs för löpande drift fn. Länsstyrelsen håller på med en underhållsplan. När den är klar får vi bättre grepp om vad som krävs.

Snugge disponeras avgiftsfritt av föreningen i många år framöver däremot är ladugården uppsagd till 2016-09-30. Diskussioner om Snugge kommer därför att hållas under hösten med Statens fastighetsverk.

En slutsats var att föreningens uppgift att vårda Christina Nilssons minne och att hålla ihop släktföreningen behöver utvecklas ytterligare. Möten på andra orter? Gärna. Utveckla den digitala mötesplatsen - är naturligt om vi ska få med en yngre generation. - Det finns många utmaningar att ta tag i för kommande år. Att hålla ihop släktföreningen är en intern uppgift. När det gäller att vårda Christina Nilssons minne bör vi utveckla samarbetet med Sällskapet och andra intressenter.

Efter mötet serverades ostkaka och kaffe som brukligt är.

Årsmötet 2015 inleddes i Skatelövs kyrka och på Snugge


Årsmötet inleddes i vackra Skatelövs kyrka där församlingsprästen Tord Mårtensson hälsade välkommen.

Ett drygt tjugotal medlemmar hade infunnit sig. Släktkören framträdde sedvanligt professionellt och inlevelsefullt efter kort repetition under Bengt -Sieverts ledning. Charlotta Ekdahl sjöng solo.

Efter konserten fick vi en historisk överblick av Skatelöv och förhållandena där på artonhundratalet av historikern Sven Hovne. Vi förstod att bygden har en lång historia som centrum i ett bördigt område. Innan spannmålsodlingen tog över drevs flera brännvinsbrännerier som gav stora inkomster. Vi serverades en god lunch i församlingshemmet.

Årsmötesförhandlingar hölls på eftermiddagen på Snugge. Mer om detta i kommande inlägg.