lördag 28 juli 2012

Kallelse till årsmöte.


Bilden från styrelsemöte på Snugge. Från vänster: Mona-Greta Petersson, Douglas Dufva och Johan Sönnerstedt. Foten tillhör Marita Bengtsson.

Samma dag hölls även möte med Annika  Rydén på Statens Fastighetsverk. SFV har välvilligt ställt upp med staket runt Snugge för att hålla vildsvinen borta. Även flaggstången togs ner, när det fanns många händer, och tvättades av Lasse Gustavsson och Margareta Ekdahl (var guide den dagen).

Innehållet på årsmötet med ett förslag att bilda en förening "Snugges vänner" för förvaltningen av Snugge togs fram:


Christina Nilssons släktförening

INBJUDAN/KallelseSläktträff med årsmöte Lördag 18 augusti 2012
Program:


11.00
Ankomst Villa vik


Släktkören sjunger under ledning av Bengt-Sivert Wirkander

12.30
Lunch på Villa vik,
13.30
Transport till Snugge där vi håller vårt årsmöte.
14.00
Årsmöte, dagordning se baksidan!15.30
Samvaro med kaffe, hemgjord småländsk ostkaka, grädde o sylt

Lotterier och auktion på skänkta varor, passa på att ge och fynda!VÄLKOMNA!
              Styrelsen
Bindande anmälan med namn och antal personer till Mona-Greta Petersson om du vill ringa, 0470-752046 alt 070-3572046 eller via e-post till marita.bengtsson@gmail.com 

Vill du ha hjälp med transport eller logi, hör av dig till Marita eller Mona-Greta.OBS!!


Söndagen den 9 september blir det invigning av Snugge som byggnadsminne!

Tid
Kl 13.00-15.00


Sång och musik med spelmän och solister.

Charlotta Ekdahl, Kaj Nilsson, Sylvia Vrethammar.

Landshövding Kristina Alsér talar och spikar upp plaketten som visar att Snugge är förklarat byggnadsminne.

Vi bjuder på förfriskningar och tilltugg.

Evenemanget annonseras av länsstyrelsen, se annons på www.lansstyrelsen.se/kronoberg och vår hemsida www.snugge.se

Dagordning:
2012


1.
Årsmötet öppnas


2.
Godkännande av dagordning


3.
Årsmötet utlyst enligt stadgar


4.
Val av ordförande för mötet


5.
Val av sekreterare för mötet


6.
Nya medlemmar/bortgångna medlemmar


7.
Val av två justeringsmän för mötet


8.
Styrelsens verksamhetsberättelse


9.
Kassörens rapport om ekonomin


10.
Revisionsberättelse


11.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen


12.
Val av 4 ledamöter i styrelsen på två år.
I tur att avgå: Håkan Dackman, Mona-Greta Pettersson, Båge Berglund och Johan Sönnerstedt.


13.
Val av revisorer


14.
Förslag till bildande av stödförening med arbetsnamnet Snugges vänner, se bifogade underlag.


15.
Medlemsavgifter


16.
Budgetförslag


17.
Övriga frågor


18.
Mötet avslutas
Årsmötet för Christina Nilssons släktförening.Förslag till bildande av en allmännyttig ideell förening med arbetsnamn ”Snugges vänner”.

Bakgrund

På föregående årsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över frågor som rör avgifter mm till släktföreningen.

I samband med den reparation som gjordes föregående år erhölls bidrag från länsstyrelsen och från Statens Fastighetsverk (SFV). Den senare utbetalningen visade sig svår att administrera då släktföreningen inte har eget organisationsnummer. – Bidraget fick betalas ut personligt till vår kassör dvs som ett arvode.

Släktföreningen kan inte bilda en allmännyttig ideell förening och få de skattelättnader som är förknippade därmed då vi har restriktionen att endast släktingar kan bli medlemmar. För detta krävs bl a att alla kan bli medlemmar, jämför hembygdsföreningar.

Vi för diskussioner med SFV om att ändra vårt nuvarande nyttjanderätts- och hyresavtal. Som det är nu disponerar vi fritt Snugge men har fullt ansvar för allt yttre och inre underhåll. Ett annat avtal skulle kunna lägga underhållet på SFV och att släktföreningen/hyresgästen enbart står för normal hyresskötsel. Frågan har bl a aktualiserats av vildsvinen som förstört vår tomt. Här har SFV som en goodwillåtgärd återställt gräsytan och satt upp stängsel runt ”vårt” område. För att få fortsatt stöd måste vi vara en mer normal hyresgäst, dvs ha ett avtal med SFV. Vår bedömning är att släktföreningen har små möjligheter att genomföra mer omfattande underhåll och förvaltning. Ett hyresförhållande kan bättre avgränsa det ansvar som släktföreningen nu har

I samband med byggnadsminnesförklaringen förutsätter Länsstyrelsen att det tas fram en 5 årig underhållsplan. För åtgärder enligt denna kan släktföreningen få bidrag upp till 90%.

Det finns inget problem med att ha två föreningar, en sluten och en öppen för att driva släktföreningens båda syften med att hålla ihop släkten och värna Christina Nilssons minne samt att sköta och förvalta Snugge samt bedriva viss museiverksamhet där.

Både SFV och länsstyrelsen vill ha så starka föreningar som möjligt som parter.

Förslag

Styrelsen föreslår att Christina Nilssons släktförening bildar en ny allmännyttig ideell förening ”Snugges vänner” som har som ändamål att svara för skötsel, förvalta och bedriva museiverksamhet på Snugge. Till denna förening bjuds även andra intressenter av Snugge och Christina Nilssons minne in som medlemmar.


Christina Nilssons släktförening äger fortsatt rätt att disponera Snugge för sitt ändamål. Inventarier och andra tillgångar som vid uppdelningen ägs av släktföreningen ska vara släktföreningens egendom men få disponeras av ”Snugges vänner ” för sitt ändamål.

”Snugges vänner” tar över avtalen med SFV och tecknar ett nytt avtal om drift, underhåll och förvaltning. ”Snugges vänner” tar över den verksamhet som rör Snugge, ersättningar, försäljning och inträden, hyresintäkter etc. Av släktföreningens omsättning kan man idag hänföra ca hälften av kostnaderna till verksamheten på Snugge.

Christina Nilssons släktförening föreslås inte förändras. Årsavgiften föreslås oförändrad.

Medlemmarna i Christina Nilssons släktförening, stiftarna, föreslås även vara medlemmar i ”Snugges vänner”. För detta debiteras separat årsavgift till medlemmarna.  

Ett avtal behöver tecknas mellan släktföreningen och ”Snugges vänner” om rättigheter och skyldigheter.
Styrelsen ställer sig enigt bakom förslaget till bildande av stödföreningen med arbetsnamnet ”Snugges vänner”. Det råder däremot delade meningar om huruvida det är bäst att ha kvar det gamla avtalet med Huseby eller teckna ett nytt hyresavtal med Statens Fastighetsverk.