onsdag 12 augusti 2020

Årsmöte per telefon den 22 augusti kl 14.00.

 P g a corona håller Christina Nilssons släktförening sitt årsmöte på telefon i år. Samma tid kl 14.00 som aviserat men annan plats. Anmäl deltagande så får du handlingar och grupptelefonnummer på mail.

Årsmöte

Christina Nilssons släktförening

verksamhetsåret 2019-2020

 

 

Dagordning

lördagen den 22 augusti 2020

 

 

 

                                                                 1.                   Årsmötet öppnas

 

                                                                 2.                   Godkännande av dagordning

 

                                                                 3.                   Årsmötet utlyst enligt stadgar

 

                                                                 4.                   Val av ordförande för mötet

 

                                                                 5.                   Val av sekreterare för mötet

 

                                                                 6.                   Val av två justeringsmän för mötet

 

                                                                 7.                   Nya medlemmar

 

                                                                 8.                   Styrelsens verksamhetsberättelse

 

                                                                 9.                   Kassörens rapport om ekonomin

 

                                                                 10.                 Revisionsberättelse

 

                                                                 11.                 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 

                                                                 12.                 Val av ledamöter i styrelsen

 

                                                                                       Kvarstår gör: Stefan Ljungqvist, Mona-Greta

                                                                                       Petersson                                                                                                                                

                                                                                       Avgår: Båge Berglund (vald på 1 år), Marita

                                                                                       Bengtsson,

                                                                                       Håkan Dackman, Harriet Ronach.

                                                                                       En plats är vakant.

 

                                                                 13.                 Val av revisorer

 

                                                                 14.                 Medlemsavgift

 

                                                                 15.                 Budgetförslag

 

                                                                 16.                 Övriga frågor


VERKSAMHETSBERÄTTELSE  för Christina Nilssons släktförening för

tiden 1 juli 2019 till och med 30 juni 2020.

 

 

Styrelsen har under tiden bestått av:

 

Marita Bengtsson ordförande 

Båge Berglund vice ordförande

Stefan Ljungqvist kassör

Harriet Ronach sekreterare

Mona-Greta Peterson ledamot och gårdsansvarig

Håkan Dackman ledamot och registerhållare

 

 

Under verksamhetsåret har 6 st styrelsemöten hållits varav ett möte på museet i Växjö och resterande telefonmöten. Styrelsen har under året haft 6 ledamöter eftersom den sjunde platsen inte kunnat besättas. Styrelsen uppmanar därför intresserade medlemmar att anmäla intresse för att arbeta i styrelsen eller tipsa styrelsen om lämpliga kandidater. Antal medlemmar den 30 juni var 447.

 

-årsmöte hölls den 17 augusti med visning av det renoverade mausoleet på Tegnerkyrkogården och årsmötesförhandlingarna på Snugge.

 

-löpande underhåll har gjorts av Olof och Birgitta Petersson både idéellt och arvoderat genom Veteranpoolen. 

 

-föremål som inte kan förvaras på Snugge över vintern förvaras på Villa Vik samt hemma hos Birgitta, Mona-Greta och Marita. 

 

- en ny årgång av årsskriften har producerats med originalillustreringar av Harriet Ronach. 

 

-med hjälp av bidrag från Sparbanken Eken har en ny åkgräsklippare köpts samt även en trimmer. Mona-Greta har förmedlat ansökan. Föreningen uttrycker sin tacksamhet för bidraget.

 

-Snugge har varit öppet för besökande torsdag-söndag från 4 juli t o m den 11 augusti.

Guider har varit Mona-Greta Petersson, Birgitta Petersson, Margareta Ekdahl och Marita Bengtsson. Antalet besökare under för- och eftersäsong och allmänt öppethållande blev 165.

 

-den planerade släktforskardagen fick ställas in med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer med anledning av Covid 19 pandemin. 

 

 

 

 

 

Snugge 22 augusti 2020

 

 

 

 

Marita Bengtsson                                                          Båge Berglund                    

 

 

 

 

 

Håkan Dackman                                                            Harriet Ronach                   

 

 

 

 

 

Mona-Greta Peterson                                                   Stefan Ljungqvist